Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne

ROCZNE OBOWIĄZKOWE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) zwana dalej „prawo oświatowe”,
 2. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1314 ze zm.) zwana dalej „ustawą egzekucyjną”.

 

Zgodnie z art. 31 ust. 4 prawa oświatowego dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z art. 42 prawa oświatowego niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko  w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

Rodzice dziecka podlegającemu obowiązkowi przygotowania przedszkolnego są zobowiązani do:

 • dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego,
 • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia,
 • zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć,
 • informowania w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie której mieszka dziecko, o realizacji tego obowiązku za granicą.

Przez niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu (oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej)

Na gruncie ustawy egzekucyjnej obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego należy do kategorii obowiązków o charakterze niepieniężnym ( art.2 § 1 pkt 10)

Środkiem przymuszającym do wyegzekwowania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego jest grzywna w celu przymuszenia.

 

Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka.

 

Dyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych, w których są zorganizowane oddziały przedszkolne oraz nauczyciele prowadzący zajęcia w publicznych i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego są obowiązani powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku przygotowania przedszkolnego odpowiednio w przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub w innej formie wychowania przedszkolnego oraz zmianach w tym zakresie.

 

Wierzycielem obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego jest dyrektor szkoły podstawowej w obwodzie, której dziecko mieszka. Zgodnie z art. 1 a pkt 13 ustawy egzekucyjnej przez wierzyciela rozumie się podmiot uprawniony do żądania wykonania obowiązku lub jego zabezpieczenia w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym.

 

OBOWIĄZKI WIERZYCIELA

 1. wystosowanie upomnienia – art. 15 ustawy egzekucyjnej. Adresatem upomnienia jest zobowiązany (w tym przypadku rodzic bądź opiekun prawny). Wymagana jest forma pisemna, zaś treść upomnienia to wezwanie do wykonania obowiązku, z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Dla celów dowodowych konieczne jest takie doręczenie upomnienia, aby można było ustalić dzień (datę), w którym doręczenie nastąpiło - czyli, w razie korzystania z drogi pocztowej, za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

Zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz.U.  z 2015 r, poz. 1526) koszty upomnienia  wynoszą 11,60 zł)

 1. wystawienie tytułu wykonawczego– art. 26 § 1 i art. 27 ustawy egzekucyjnej. Po upływie siedmiu dni, od dnia doręczenia upomnienia, wierzyciel może dokonać kolejnej czynności zmierzającej do zastosowania środka egzekucyjnego w postaci grzywny w celu przymuszenia. Jest nią wystawienie tytułu wykonawczego, o treści wyznaczonej art. 27 § 1 ustawy egzekucyjnej. Wzór tytułu wykonawczego związanego z obowiązkami o charakterze niepieniężnym ustalono aktualnie na podstawie załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 850)
 2. wystąpienie z wnioskiem o wszczęcie egzekucji– art. 26 § 1 i art. 28 ustawy egzekucyjnej. Następnie wierzyciel występuje z wnioskiem o wszczęcie egzekucji. Zgodnie z wymogiem  art. 28 ustawy egzekucyjnej, ponieważ egzekucja dotyczy w omawianym przypadku obowiązku o charakterze niepieniężnym, dyrektor - wierzyciel powinien wskazać we wniosku środek egzekucyjny. Jest nim grzywna w celu przymuszenia - art. 1a pkt 12 lit.b i art. 119 ustawy egzekucyjnej.
   
 3. Wniosek oraz tytuł wykonawczy z załączonym dowodem doręczenia upomnienia składa się  w organie egzekucyjnym, którym jest właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego.
   
 4. W toku postępowania egzekucyjnego, prowadzonego przez organ egzekucyjny, dyrektor może występować z wnioskami i środkami procesowymi przysługującymi wierzycielowi. Może zastosować zażalenie na postanowienia  oraz występować z wnioskami o zawieszenie lub umorzenie postępowania egzekucyjnego

 

ZADANIA ORGANU PROWADZĄCEGO (EGZEKUCYJNEGO)

 • Rolą organu egzekucyjnego jest doprowadzenie do wykonania obowiązku podlegającego egzekucji, czyli wymuszenie na rodzicach (prawnych opiekunach) pożądanych zachowań dziecka i (lub) samych rodziców, drogą zastosowania grzywny w celu przymuszenia. Organ egzekucyjny doręcza zobowiązanemu odpis tytułu wykonawczego oraz postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszeni

 

DO POBRANIA

 • Wzór wniosku o wszczęcie egzekucji
 • Wzór tytułu wykonawczego – TW-2
 • Objaśnienia dotyczące sporządzania tytułu wykonawczego (TW-2)

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ WZÓR.doc (DOC, 113.00Kb) 2019-07-24 14:17:14 347 razy
2 TYTUŁ WYKONAWCZY TW2 WZÓR.pdf (PDF, 44.82Kb) 2019-07-24 14:17:14 272 razy
3 TYTUŁ WYKONAWCZY TW-2 WZÓR.doc (DOC, 83.00Kb) 2019-07-24 14:17:14 226 razy
4 OBJAŚNIENIE DO TW2.pdf (PDF, 196.96Kb) 2019-07-24 14:17:14 238 razy
5 wzór wniosku o wszczęcie egzekucji admisnitarcyjnej.doc (DOC, 28.00Kb) 2014-10-29 11:35:11 1188 razy
6 TW 2 Tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji obowiazków o charakterze niepieniężnym.doc (DOC, 76.50Kb) 2014-10-29 11:35:11 1528 razy
7 Objaśnienia do TW 2.pdf (PDF, 202.28Kb) 2014-10-29 11:35:11 1342 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Zdeb 16-05-2012 09:42:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Zdeb 16-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Sabina Piekarska 24-07-2019 14:17:14