Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Egzekucja obowiązki szkolnego

EGZEKUCJA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO I NAUKI

 

PODSTAWA PRAWNA:

1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe  (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) zwana dalej „Prawo Oświatowe”,

2.Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj.  Dz.U. 2022 r., poz. 479 ze zm.) zwana dalej „ustawą egzekucyjną”.

 

Zgodnie z art.35 Prawa Oświatowego nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.

Zgodnie z art. 42 Prawa Oświatowego niespełnienie obowiązku szkolnego i nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Na gruncie ustawy egzekucyjnej obowiązek szkolny i obowiązek nauki należą do kategorii obowiązków o charakterze niepieniężnym ( art.2 § 1 pkt 10)

Środkiem przymuszającym do wyegzekwowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki jest grzywna w celu przymuszenia.

Grzywny nie stosuje się wobec ucznia, jako osoby małoletniej. Zgodnie z art. 120 § 2 ustawy egzekucyjnej, nieuczęszczanie dziecka do szkoły skutkować będzie nałożeniem grzywny na jego przedstawicieli ustawowych. Tym samym egzekwowany będzie rodzicielski obowiązek zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.

OBOWIAZEK SZKOLNY

 • Zgodnie z art. 35 ust. 2 Prawa Oświatowego obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
 • Zgodnie z art. 36 ust. 1 Prawa Oświatowego na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.
 • Obowiązek szkolny spełnia się go przez uczęszczanie do szkoły podstawowej publicznej albo niepublicznej.

Zgodnie z art. 40 Prawa Oświatowego rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

 • dopełnienia czynności związanych z zgłoszeniem dziecka do szkoły,
 • zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne,
 • zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć,
 • informowania w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej i gimnazjum w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego za granicą

OBOWIAZEK NAUKI – po ukończeniu szkoły podstawowej

 • spełnia się przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej albo w formach pozaszkolnych,
 • spełnia się przez uczęszczanie na zajęcia realizowane w placówkach publicznych i niepublicznych posiadających akredytację,
 • może być spełniany również przez uczęszczanie do szkoły za granicą,  w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej oraz przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce,
 • uczeń, który ukończył szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 18 roku życia, może również spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły wyższej lub na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

 

Za spełnianie obowiązku szkolnego i nauki uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.

Zgodnie z art. 37 ust.1 Prawa Oświatowego  na wniosek rodziców dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie których dziecko mieszka, lub dyrektor szkoły ponadpodstawowej, do której dziecko uczęszcza, może zezwolić na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą oraz określa warunki jego spełniania. Dziecko spełniając odpowiednio obowiązek szkolny lub obowiązek nauki  w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor zezwolił na taka formę spełniania obowiązku szkolnego lub nauki.

Zgodnie z art. 40 Prawa Oświatowego rodzice dziecka spełniającego obowiązek nauki, na żądanie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.

Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 37 ust. 1 Prawa Oświatowego, obowiązani są do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu.

 

Przez niespełnienie obowiązku szkolnego i nauki rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%:

1. obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej lub placówce,

2. zajęć w przypadku spełniania obowiązku nauki w sposób określony w art. 36 ust. 9 pkt 2 i w przepisach wydanych na podstawie art. 36 ust. 16 Prawa Oświatowego.

 

POWINNOŚCI DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RAMACH KONTROLI SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

Zgodnie z art. 41 ust. 1 Prawa Oświatowego dyrektorzy publicznych szkół podstawowych:

-  kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodach tych szkół,

- współdziałają z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie zapewnienia dziecku warunków  umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych, a w przypadku spełniania obowiązku poza szkołą, na podstawie zezwolenia – w zakresie zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu,

- prowadzą ewidencje spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Dyrektor jest wierzycielem obowiązku szkolnego Zgodnie z art. 1 a pkt 13 ustawy egzekucyjnej przez wierzyciela rozumie się podmiot uprawniony do żądania wykonania obowiązku lub jego zabezpieczenia w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym.

OBOWIĄZKI WIERZYCIELA

1. wystosowanie upomnienia – art. 15 ustawy egzekucyjnej. Adresatem upomnienia jest zobowiązany (w tym przypadku rodzic bądź opiekun prawny). Wymagana jest forma pisemna, zaś treść upomnienia to wezwanie do wykonania obowiązku, z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Dla celów dowodowych konieczne jest takie doręczenie upomnienia, aby można było ustalić dzień (datę),w którym doręczenie nastąpiło - czyli, w razie korzystania z drogi pocztowej, za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

Zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 05 stycznia 2021 r.  w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz.U.  z 2021 r., poz. 67) koszty upomnienia  wynoszą 16,00 zł.

2. wystawienie tytułu wykonawczego – art. 26 § 1 i art. 27 ustawy egzekucyjnej. Po upływie siedmiu dni, od dnia doręczenia upomnienia, wierzyciel może dokonać kolejnej czynności zmierzającej do zastosowania środka egzekucyjnego w postaci grzywny w celu przymuszenia. Jest nią wystawienie tytułu wykonawczego, o treści wyznaczonej art. 27 § 1 ustawy egzekucyjnej. Wzór tytułu wykonawczego związanego z obowiązkami  o charakterze niepieniężnym ustalono aktualnie na podstawie załącznika nr 2 do Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. 2021, poz. 176).

3. wystąpienie z wnioskiem o wszczęcie egzekucji – art. 26 § 1 i art. 28 ustawy egzekucyjnej. Następnie wierzyciel występuje z wnioskiem o wszczęcie egzekucji. Zgodnie z wymogiem  art. 28 ustawy egzekucyjnej, ponieważ egzekucja dotyczy w omawianym przypadku obowiązku o charakterze niepieniężnym, dyrektor - wierzyciel powinien wskazać we wniosku środek egzekucyjny. Jest nim grzywna w celu przymuszenia - art. 1a pkt 12 lit.b i art. 119 ustawy egzekucyjnej.

Wniosek oraz tytuł wykonawczy z załączonym dowodem doręczenia upomnienia składa się  w organie egzekucyjnym, którym jest właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego.

W toku postępowania egzekucyjnego, prowadzonego przez organ egzekucyjny, dyrektor może występować z wnioskami i środkami procesowymi przysługującymi wierzycielowi. Może zastosować zażalenie na postanowienia  oraz występować z wnioskami o zawieszenie lub umorzenie postępowania egzekucyjnego

ZADANIA ORGANU PROWADZĄCEGO (EGZEKUCYJNEGO) ZWIAZANE Z EGZEKUCJA OBOWIAZKU SZKOLNEGO

Rolą organu egzekucyjnego jest doprowadzenie do wykonania obowiązku podlegającego egzekucji, czyli wymuszenie na rodzicach (prawnych opiekunach) pożądanych zachowań dziecka i (lub) samych rodziców, drogą zastosowania grzywny w celu przymuszenia. Organ egzekucyjny doręcza zobowiązanemu odpis tytułu wykonawczego oraz postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia.

 • Wysokość grzywny w celu przymuszenia wynosi 100 zł.
 • Wysokość opłaty za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia wynosi 10 zł.

POWINNOŚCI DYREKTORA SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ W RAMACH KONTROLI SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

1. Wysłanie do rodziców (opiekunów prawnych) ucznia wezwanie o wyjaśnienie w ciągu 7 dni przyczyn zaistniałej sytuacji z zaznaczeniem, że w przypadku dalszego nie wykonywania obowiązku zostanie wystosowane upomnienie z kosztami upomnienia, aż do wszczęcia egzekucji administracyjnej z nałożeniem grzywny w celu przymuszenia.

2. Przy braku spodziewanej reakcji wysłanie do burmistrza gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której mieszka uczeń, który nie ukończył 18 lat zawiadomienie o nieregularnym uczęszczaniu na obowiązkowe zajęcia szkolne.

ZADANIA ORGANU EGZEKUCYJNEGO ZWIAZANE Z EGZEKUCJA OBOWIAZKU NAUKI

Gmina – zgodnie z ustawą Prawo oświatowe – kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie gminy.

Organ egzekucyjny podejmuje następujące działania:

1.Doręcza rodzicom (opiekunom prawnym) absolwenta szkoły podstawowej/ucznia mieszkającego na terenie gminy, pisemne upomnienie wzywające do spełniania obowiązku nauki. 

2. W przypadku braku spełnienia obowiązku nauki w ciągu 7 dni od daty doręczenia upomnienia wystawia tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym.

3. Podejmuje działania doprowadzające do wykonywania obowiązku podlegającego egzekucji czyli wymuszeniu na rodzicach (opiekunach prawnych) pożądanych zachowań dziecka i samych rodziców, drogą zastosowania grzywny w celu przymuszenia; doręcza zobowiązanemu odpis tytułu wykonawczego oraz postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia.

 • Wysokość grzywny w celu przymuszenia wynosi 100 zł.
 • Wysokość opłaty za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia wynosi 10 zł.
 • Koszty upomnienia wynoszą 16 zł.

 

Informacje dodatkowe:

Grzywna w celu przymuszenia może być nakładana kilkakrotnie. Każdorazowo nałożona grzywna nie może przekraczać kwoty 10.000 zł, a grzywny nakładane wielokrotnie nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 50.000zł (art. 121 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

Zobowiązanemu - rodzicowi dziecka niespełniającego obowiązku szkolnego- służy prawo zgłoszenia zarzutów i wniesienia zażalenia w sprawie prowadzenia całego postępowania egzekucyjnego (art. 33,34 w/w ustawy) oraz prawo wniesienia zażalenia na postanowienie o nałożeniu grzywny.

W razie wykonania obowiązku określonego w tytule wykonawczym (regularnego posyłania dziecka do szkoły), nałożone, a nieuiszczone lub nieściągnięte grzywny w celu przymuszenia podlegają umorzeniu (art.125 w/w ustawy).

 

DO POBRANIA

 1. Wzór wniosku o wszczęcie egzekucji
 2. Wzór tytułu wykonawczego – TW-2 z objaśnieniem

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 TYTUŁ WYKONAWCZY TW2 WZÓR Z OBJAŚNIENIEM.pdf (PDF, 1.63Mb) 2021-03-29 11:27:50 2956 razy
2 WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ WZÓR.doc (DOC, 113.00Kb) 2019-07-24 13:36:05 3630 razy
3 TYTUŁ WYKONAWCZY TW2 WZÓR.pdf (, 44.82Kb) 2019-07-24 13:36:05 832 razy
4 TYTUŁ WYKONAWCZY TW-2 WZÓR.doc (, 83.00Kb) 2019-07-24 13:36:05 624 razy
5 OBJAŚNIENIE DO TW2.pdf (, 196.96Kb) 2019-07-24 13:36:05 656 razy
6 13_12_2017_13_13_51_wzór wniosku o wszczęcie egzekucji administracyjnej.doc (DOC, 28.00Kb) 2017-12-13 13:13:51 1175 razy
7 TYTUŁ WYKONAWCZY Wzór.DOC (DOC, 81.50Kb) 2017-11-23 10:18:51 1132 razy
8 318891375_7483812.DOC (DOC, 81.50Kb) 2017-11-23 10:17:16 0 razy
9 wzór wniosku o wszczęcie egzekucji administracyjnej.doc (DOC, 28.00Kb) 2015-02-18 10:30:20 2328 razy
10 Objaśnienia do TW 2.pdf (PDF, 202.28Kb) 2014-10-29 10:53:51 1612 razy
11 TW 2 Tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji obowiazków o charakterze niepieniężnym.doc (DOC, 76.50Kb) 2014-10-29 10:53:07 6768 razy
12 Egzekucja obowiązku szkolnego - na stronę.doc (DOC, 55.50Kb) 2013-03-05 11:28:21 958 razy
13 wzór wniosku o wszczęcie egzekucji admisnitarcyjnej.doc (DOC, 28.00Kb) 2013-03-05 11:23:14 768 razy
14 Wzor_wniosku_o_wszczecie_egzekucji_adminitarcyjnej.doc (DOC, 25.50Kb) 2012-05-16 09:17:19 630 razy
15 TYT_obow_o_charkaterze_niepienieznym.pdf (PDF, 77.60Kb) 2012-05-16 09:17:19 1077 razy
16 Egzekucja_obowiązku_szkolnego_2012.doc (DOC, 56.50Kb) 2012-05-16 09:02:34 1192 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Zdeb 16-05-2012 09:02:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Zdeb 16-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Sabina Piekarska 21-07-2022 12:56:47