Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zasady postępowania egzaminacyjnego na nauczyciela mianowanego

POSTĘPOWANIE EGZAMINACYJNE

na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

(dotyczy nauczycieli, którzy do dnia 31 sierpnia 2022 r. uzyskali stopień  nauczyciela kontraktowego,

lecz nie uzyskali do tego dnia stopnia nauczyciela mianowanego)

  

    I.    Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2022 r.;

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 2200);

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.).

 

II. Nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego powinien złożyć następujące  dokumenty:

1. wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego skierowany do Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc;

2. poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe;

3. poświadczona kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego;

4. zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:

- wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,

- dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,

- dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,

- przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela;

5. poświadczona kopia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego;

6. poświadczona kopia oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

 

Wnioski wraz załączoną dokumentacją należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach, Plac Odrodzenia 1 lub Sekretariacie Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach, ul. L. Waryńskiego 10.

 

Uwaga! Zgodnie z art. 9 d ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela nauczyciel kontraktowy składa wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w roku otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W przypadku niedotrzymania terminów złożenia wniosków nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

 

III. Termin załatwienia sprawy.

1. W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentacją do dnia 30 czerwca danego roku, postępowanie egzaminacyjne powinno być podjęte i zakończone wydaniem decyzji o nadaniu lub odmowie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego do dnia 31 sierpnia tego roku.

2. W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentacją do dnia 31 października danego roku, postępowanie egzaminacyjne powinno być podjęte i zakończone wydaniem decyzji o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego do dnia 31 grudnia tego roku.

 

IV. Sposób załatwienia sprawy.

Postępowanie przeprowadzane jest w dwóch etapach:

1. Etap pierwszy: po zarejestrowaniu wniosku dokonywana jest analiza formalna  złożonego wniosku i dokumentacji. Jeżeli wniosek lub dokumentacja nie spełniają wymogów formalnych, wskazywane są szczegółowo stwierdzone braki, które należy uzupełnić w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieusunięcie braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

2. Etap drugi: jeżeli wniosek wraz z dokumentacją spełnia wymogi formalne, Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc powołuje Komisję Egzaminacyjną, która zapoznaje się z oceną dorobku zawodowego i sprawozdaniem z realizacji planu zawodowego oraz przeprowadza egzamin, w czasie którego nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego:

1) prezentuje dorobek zawodowy;

2) prezentuje swoją wiedzę i umiejętności, w szczególności przez:

a) zaproponowanie rozwiązania wskazanego przez komisję problemu związanego  z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem praktyki szkolnej, aktualnej wiedzy i przepisów prawa,

b) wykonanie zadania z użyciem narzędzi multimedialnych;

3) odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego określonych w § 7 ust. 2 w/w rozporządzenia, tj. dotyczących:

- umiejętności wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły;

- umiejętności rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;

- umiejętności wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia;

- umiejętności dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy;

- umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego;

- umiejętności uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;

- umiejętności posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;

- umiejętności korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych.

 

skład komisji wchodzą:

- przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący,

- przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

- dyrektor szkoły, 

- dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty  i wychowania posiadający kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole tego samego typu i rodzaju co szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony, z których co najmniej jeden, w miarę możliwości, naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć co nauczyciel,

- w pracach komisji może brać również udział w charakterze obserwatora przedstawiciel organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

- w skład komisji, na wniosek nauczyciela, powoływany jest przedstawiciel wskazanego związku zawodowego.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu nauczyciel powiadamiany jest na co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą posiedzenia Komisji Egzaminacyjnej.

 

Komisja egzaminacyjna podejmuje rozstrzygnięcie w obecności co najmniej 2/3 składu swoich członków. Każdy z członków Komisji ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, w punktach według skali od 0 do 10. Nauczyciel zdał egzamin przed komisją egzaminacyjną, jeżeli średnia arytmetyczna punktów wynosi co najmniej 7. W sytuacji, kiedy liczba członków Komisji jest większa niż 3, odrzuca się jedną najwyższą i jedną najniższą ocenę punktową.

Gdy nauczyciel osiągnie średnią arytmetyczną punktów co najmniej 7, Komisja Egzaminacyjna wydaje nauczycielowi zaświadczenie o zdaniu egzaminu, następnie Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc w drodze decyzji nadaje nauczycielowi stopień nauczyciela mianowanego.

 

V. Tryb odwoławczy.

1. W przypadku nie spełnienia przez nauczyciela warunków koniecznych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego, Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc wydaje decyzję o odmowie nadania stopnia. Przed wydaniem takiej decyzji, nauczyciel powiadamiany jest o możliwości zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w czasie postępowania egzaminacyjnego oraz wniesienia uwag lub zastrzeżeń do jego przebiegu. Po szczegółowym zbadaniu sprawy pod względem formalno - prawnym, Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc podejmuje ostateczną decyzję przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia lub odmawia nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

2. Od ostatecznej decyzji wydanej przez Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc nauczycielowi przysługuje odwołanie do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Szczegółowych informacji udziela Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach, tel. 74 842 11 07.

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wzor_wniosku_o_wszczecie_postepowania_egazminacyjnego_2021.doc (DOC, 48.00Kb) 2021-03-30 10:09:48 861 razy
2 wzor_wniosku_o_wszczecie_postepowania_egazminacyjnego_2015 (4).doc (, 76.50Kb) 2019-07-24 10:38:46 254 razy
3 wzór wniosku o wszczecie postepowania egazminacyjnego 2015.doc (DOC, 30.50Kb) 2015-07-10 12:07:58 6846 razy
4 wzór wniosku o wszczecie postepowania egazminacyjnego 2013.doc (DOC, 30.00Kb) 2013-04-19 13:14:21 6834 razy
5 wzor_wniosku_o_wszczecie_postepowania_egzaminacyjnego.doc (DOC, 30.00Kb) 2012-04-25 08:55:48 1668 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Zdeb 25-04-2012 08:55:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Zdeb 25-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Sabina Piekarska 12-01-2023 13:09:18