Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA

PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

 

1.PODSTAWA PRAWNA

 • art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2010 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r., nr 244, poz. 1626 ze zm.); 
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017, poz. 1644),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r., poz. 391);
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 743 ze zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. nr 53, poz. 311, Dz. U. z 2013 r. poz. 276, Dz. U. z 2014 r. poz. 1543);
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

 

2.ZASADY DOFINANSOWANIA

1) Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

 • pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania; 
 • młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał: 
 1. w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2020 r. poz. 2159),
 2. w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną;
 • młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin sprawdzający, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, tj.: w przypadku młodocianego zatrudnionego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzamin przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej, na zasadach określonych przez Związek Rzemiosła Polskiego, w przypadku młodocianego zatrudnionego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin bezpośrednio u swojego pracodawcy;

       2) Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika.

3) Dofinansowanie stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).

4) Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

 

 3. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Dofinansowanie jest składane na wniosek pracodawcy złożony w terminie do 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu z tytułu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

 

4. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. wypełniony wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika;
 2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę. Kwalifikacje, o których mowa, określone są w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 3. kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;
 4. kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika ; w przypadku, gdy młodociany realizował przygotowanie zawodowe u więcej niż jednego pracodawcy kopie świadectw pracy z całego okresu kształcenia;
 5. kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia (w przypadku zmiany umowy);
 6. kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie osoby prowadzącej w imieniu pracodawcy szkolenie;
 7. Kopia dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami;
 8. aktualny wydruk z CEIDG lub z Krajowego Rejestru Sądowego w zależności od formy działalności prowadzonej przez pracodawcę. Z dokumentu powinno wynikać, że składany wniosek został złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie;
 9. pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika;
 10. kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie;
 11. formularz informacji, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r. poz. 1543)

Załączone dokumenty, które mogą być złożone w formie kopii muszą być obustronnie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.

 

UWAGA:

Wnioskodawca, który wyrejestrował działalność gospodarczą, będący osobą fizyczną nie podlega przepisom o pomocy publicznej, dlatego tacy wnioskodawcy nie muszą dołączać do wniosku:

 • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

 

5.WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

1) Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

 • w przypadku nauki zawodu - do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 • w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia;
 • w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, wynosi do 10 000 zł – dotyczy kształcenia rozpoczynającego się w roku szkolnym 2019/2020;

     2) Kwoty dofinansowania określone powyżej podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

      W związku z powyższym w 2023 r. kwoty dofinansowania wynoszą:

 • w przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy - do 9 716,14 zł
 • w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia) - do 305,39 zł
 • w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym rynku pracy - do 12 023,44 zł;

3) Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy - przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

 

6.OBOWIĄZEK ZAWIADAMIANIA O ZAWARCIU UMOWY Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM

Zgodnie z § 3 a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 2010 ze zm.) o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem, pracodawca zawiadamia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Informacja o dofinansowaniu kosztów kształcenia młodocianych pracowników.pdf (PDF, 497.89Kb) 2019-08-29 13:36:01 553 razy
2 29_08_2019_13_01_59_wzór_wniosku_o_dofinansowanie_kosztow_ksztalcenia_mlodocianego_pracownika.doc (DOC, 179.00Kb) 2019-08-29 13:01:59 564 razy
3 02_10_2017_11_14_20_wzor_wniosku_o_dofinansowanie_kosztow_ksztalcenia_mlodocianego_pracownika.doc (DOC, 42.00Kb) 2017-10-02 11:14:20 455 razy
4 Infromacja o dofinansowaniu kosztów kształcenia młodocianych pracowników.pdf (PDF, 168.99Kb) 2015-04-24 13:31:47 1149 razy
5 wzór zawiadomienia o zawarciu umowy z mlodocianym pracownikiem.doc (DOC, 29.00Kb) 2015-04-24 13:31:47 1781 razy
6 wzór wniosku o dofinansowanie kosztów ksztalcenia młodocianego pracownika.doc (DOC, 42.50Kb) 2015-04-24 13:25:37 1046 razy
7 Formularz informacji 2015.xls (XLS, 140.50Kb) 2015-04-24 13:25:37 1601 razy
8 Formularz informacji.pdf (PDF, 79.58Kb) 2015-04-24 13:25:37 1571 razy
9 wzór oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis.doc (DOC, 39.50Kb) 2015-04-24 13:25:37 2238 razy
10 Dofinansowanie_kosztow_ksztalcenia_pracownikow_mlodocianych_informacja.doc (DOC, 50.00Kb) 2012-09-05 10:00:53 726 razy
11 Formularz_infomacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis.doc (DOC, 173.50Kb) 2012-09-05 10:00:53 688 razy
12 Wzor_wniosku_o_dofinansowanie.doc (DOC, 36.00Kb) 2012-09-05 10:00:53 647 razy
13 Wzor_zawiadomienia_o_zawarciu_umowy_z_pr.mlod..doc (DOC, 27.00Kb) 2012-09-05 10:00:53 487 razy
14 Rozporzadzenie_oraz instrukcja_wypelnienia.pdf (PDF, 311.24Kb) 2012-09-05 10:00:53 610 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Zdeb 05-09-2012 10:00:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Zdeb 05-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Sabina Piekarska 24-03-2023 08:36:37