Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zasady postępowania egzaminacyjnego na nauczyciela mianowanego

POSTĘPOWANIE EGZAMINACYJNE

na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

  

    I.    Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 2200);

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).

 

II. Nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego powinien złożyć następujące  dokumenty:

1. wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego skierowany do Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc;

2. poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe;

3. poświadczona kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego;

4. zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:

- wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,

- dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,

- dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,

- przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela;

5. poświadczona kopia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego;

6. poświadczona kopia oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

 

Wnioski wraz załączoną dokumentacją należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach, Plac Odrodzenia 1 lub Sekretariacie Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach, ul. L. Waryńskiego 10.

 

Uwaga! Zgodnie z art. 9 d ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela nauczyciel kontraktowy składa wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w roku otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W przypadku niedotrzymania terminów złożenia wniosków nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

 

III. Termin załatwienia sprawy.

1. W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentacją do dnia 30 czerwca danego roku, postępowanie egzaminacyjne powinno być podjęte i zakończone wydaniem decyzji o nadaniu lub odmowie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego do dnia 31 sierpnia tego roku.

2. W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentacją do dnia 31 października danego roku, postępowanie egzaminacyjne powinno być podjęte i zakończone wydaniem decyzji o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego do dnia 31 grudnia tego roku.

 

IV. Sposób załatwienia sprawy.

Postępowanie przeprowadzane jest w dwóch etapach:

1. Etap pierwszy: po zarejestrowaniu wniosku dokonywana jest analiza formalna  złożonego wniosku i dokumentacji. Jeżeli wniosek lub dokumentacja nie spełniają wymogów formalnych, wskazywane są szczegółowo stwierdzone braki, które należy uzupełnić w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieusunięcie braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

2. Etap drugi: jeżeli wniosek wraz z dokumentacją spełnia wymogi formalne, Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc powołuje Komisję Egzaminacyjną, która zapoznaje się z oceną dorobku zawodowego i sprawozdaniem z realizacji planu zawodowego oraz przeprowadza egzamin, w czasie którego nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego:

1) prezentuje dorobek zawodowy;

2) prezentuje swoją wiedzę i umiejętności, w szczególności przez:

a) zaproponowanie rozwiązania wskazanego przez komisję problemu związanego  z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem praktyki szkolnej, aktualnej wiedzy i przepisów prawa,

b) wykonanie zadania z użyciem narzędzi multimedialnych;

3) odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego określonych w § 7 ust. 2 w/w rozporządzenia, tj. dotyczących:

- umiejętności wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły;

- umiejętności rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;

- umiejętności wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia;

- umiejętności dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy;

- umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego;

- umiejętności uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;

- umiejętności posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;

- umiejętności korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych.

 

skład komisji wchodzą:

- przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący,

- przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

- dyrektor szkoły, 

- dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty  i wychowania posiadający kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole tego samego typu i rodzaju co szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony, z których co najmniej jeden, w miarę możliwości, naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć co nauczyciel,

- w pracach komisji może brać również udział w charakterze obserwatora przedstawiciel organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

- w skład komisji, na wniosek nauczyciela, powoływany jest przedstawiciel wskazanego związku zawodowego.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu nauczyciel powiadamiany jest na co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą posiedzenia Komisji Egzaminacyjnej.

 

Komisja egzaminacyjna podejmuje rozstrzygnięcie w obecności co najmniej 2/3 składu swoich członków. Każdy z członków Komisji ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, w punktach według skali od 0 do 10. Nauczyciel zdał egzamin przed komisją egzaminacyjną, jeżeli średnia arytmetyczna punktów wynosi co najmniej 7. W sytuacji, kiedy liczba członków Komisji jest większa niż 3, odrzuca się jedną najwyższą i jedną najniższą ocenę punktową.

Gdy nauczyciel osiągnie średnią arytmetyczną punktów co najmniej 7, Komisja Egzaminacyjna wydaje nauczycielowi zaświadczenie o zdaniu egzaminu, następnie Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc w drodze decyzji nadaje nauczycielowi stopień nauczyciela mianowanego.

 

V. Tryb odwoławczy.

1. W przypadku nie spełnienia przez nauczyciela warunków koniecznych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego, Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc wydaje decyzję o odmowie nadania stopnia. Przed wydaniem takiej decyzji, nauczyciel powiadamiany jest o możliwości zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w czasie postępowania egzaminacyjnego oraz wniesienia uwag lub zastrzeżeń do jego przebiegu. Po szczegółowym zbadaniu sprawy pod względem formalno - prawnym, Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc podejmuje ostateczną decyzję przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia lub odmawia nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

2. Od ostatecznej decyzji wydanej przez Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc nauczycielowi przysługuje odwołanie do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Szczegółowych informacji udziela Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach, tel. 74 842 11 07.

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wzor_wniosku_o_wszczecie_postepowania_egazminacyjnego_2021.doc (DOC, 48.00Kb) 2021-03-30 10:09:48 309 razy
2 wzor_wniosku_o_wszczecie_postepowania_egazminacyjnego_2015 (4).doc (, 76.50Kb) 2019-07-24 10:38:46 212 razy
3 wzór wniosku o wszczecie postepowania egazminacyjnego 2015.doc (DOC, 30.50Kb) 2015-07-10 12:07:58 6833 razy
4 wzór wniosku o wszczecie postepowania egazminacyjnego 2013.doc (DOC, 30.00Kb) 2013-04-19 13:14:21 6834 razy
5 wzor_wniosku_o_wszczecie_postepowania_egzaminacyjnego.doc (DOC, 30.00Kb) 2012-04-25 08:55:48 1667 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Zdeb 25-04-2012 08:55:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Zdeb 25-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Sabina Piekarska 21-07-2022 10:50:27